Jaarverslag 2021JAAROVERZICHT 2021

Historische Vereniging Rijswijk

Wim Dammers, secretaris

De vereniging

Ook het tweede corona-jaar heeft de HVR danig parten gespeeld: zo kon er het hele jaar geen enkele ledenactiviteit worden georganiseerd. Ook de Algemene Ledenvergaderingen van mei en november moesten noodgedwongen worden uitgesteld. Het bestuur is verheugd, dat de redactie van het Jaarboek wel in staat geweest om het Jaarboek 2021 voor de leden te vervaardigen (zie verderop onder “Jaarboek”). Ter compensatie van de vervallen ledenbijeenkomsten hebben de leden een exemplaar van het boek “Teddy Scholten – vedette door Songfestival” ontvangen.

Het bestuur is in 2021 vier keer bij elkaar gekomen: één keer digitaal via een zoomsessie en drie keer fysiek.

Voorzitter en secretaris hebben een kennismakingsgesprek gevoerd met waarnemend burgemeester Bas Verkerk en hem geïnformeerd over de inzet en de activiteiten van de vereniging en haar werkgroepen.

De HVR heeft zich verdiept in de voorgenomen bouwplannen voor de Hofstede-locatie, een belangrijk onderdeel van de Landgoederenzone en zij heeft daar haar visie over ingestuurd naar de gemeente.

Op 7 oktober was de HVR vertegenwoordigd bij de herdenking voor de tien gefusilleerden bij de spoorwegovergang bij ’t Haantje en zijn er bloemen gelegd.

Voor een groep van het Vrouwennetwerk Westland is op 7 oktober een Monumentenwandeling Oud-Rijswijk verzorgd.

Op 25 november zijn in besloten kring op drie locaties (Mauritslaan 29, Penninglaan 52 en Cromvlietkade 58) struikelstenen gelegd, ter herinnering aan weggevoerde en vermoordde Joodse Rijswijkers: Eleazar van der Kloot (1883-Auschwitz 1943), Jeltje Frankenhuis-Maas (1878-Auschwitz 1942), Hans Polak (1916-Dachau 1945) en Annetje Polak-Kupferschmidt (1914-2001, zij overleefde Auschwitz). De secretaris heeft bemiddeld tussen degenen, die de stenen wilde laten leggen en de afdeling Gemeentewerken, die de voorbereidende werkzaamheden verrichtte.

Het aantal leden is ondanks de corona-perikelen gelijk gebleven.

Financiën

Vanwege de coronacrisis is het financiële jaar 2021 niet verlopen zoals was voorzien. De activiteiten stonden op een laag pitje. Het gevolg was dat een aantal begrote kosten niet gemaakt zijn.

Volgens de subsidieverordening mogen gesubsidieerde instellingen zonder goedkeuring geen gelden reserveren voor toekomstige activiteiten. Derhalve zijn hiervoor in de jaren 2019 en 2020 geen reserveringen gedaan voor het Lustrum. Vanwege het niet doorgaan van activiteiten resteerde in 2020 een relatief hoog positieve saldo. Toen is aan de gemeente goedkeuring gevraagd om alsnog over de jaren 2019 en 2020 een deel van het positieve saldo 2020 t.w. 2x € 2000 te mogen reserveren. Na verkregen goedkeuring is in 2021 alsnog € 4000 voor het Lustrum gereserveerd. Mede daardoor werd het boekjaar 2021 afgesloten met een negatief saldo van € 905. Het negatieve saldo is ten laste van het eigen vermogen gebracht.

De contributiebijdragen waren door opzeggingen en overlijdens lager dan het voorgaande jaar. Door hogere ledendonaties bleef echter de totale contributieopbrengst beperkt.

De inkomsten aangaande Verenigingsactiviteiten bestonden voornamelijk uit een subsidie van de gemeente Rijswijk. In 2020 was het positieve saldo zodanig dat een deel van de verstrekte subsidie moest worden terugbetaald. Dit heeft in 2021 plaats gevonden.

De opbrengst uit advertenties is dankzij onze acquisiteur op peil gebleven.

Door het uitvallen van diverse activiteiten waren de uitgaven voor bestuurs- en verenigingskosten wederom lager dan in normale jaren. Alle lezingen en de Algemene Ledenvergaderingen zijn geannuleerd en ook de bestuursvergaderingen waren minder dan gebruikelijk. Maar de werkgroepen bleven actief. Hierdoor bleven de uitgaven op nagenoeg gelijke hoogte.

De onkosten m.b.t de organisatie en de app Rondje Rijswijk zijn budget-neutraal, want voor 100% gesubsidieerd door de gemeente.

De exploitatie in het jaar 2021 wordt afgesloten met een negatief saldo van € 331.  

Na afschrijving van dubieuze debiteuren uit voorgaande jaren en gemaakte kosten in de rubriek “Bestemmingsfondsen” resteert een negatief eindsaldo van € 905. Dit bedrag is ten laste gebracht van het eigen vermogen.

De Bestemmingsfondsen hebben in 2021 geen uitkeringen gedaan. Kosten waren er alleen aangaande het Fonds Joodsmonument in Park Hofrust voor het onderhouden van de bijbehorende website.

Werkgroepen binnen de HVR

Werkgroep Verteld Verleden  

Ook in 2021 verhinderde het coronavirus fysieke bijeenkomsten van de werkgroep. Desalniettemin is het toch gelukt het boekje Verteld Verleden voor de twaalfde keer van de persen te laten rollen.  Zes miniportretjes van zeventigers die hun sporen in de Rijswijkse samenleving in uiteenlopende disciplines ruimschoots hebben verdiend.
De samenstelling van de werkgroep is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven en was als volgt: Marianne van Rossum, Marty Thieleman, Joke van Wijk van Brievingh, Izaak Kijlstra, Paul Schott (voorzitter), Joyce van Middelkoop en Jan van de Blankevoort.                                                                                                                               

Werkgroep “Rijswijk Verbeeld”                                                                  

De werkgroep richt zich op het speuren naar en vastleggen van, vooral bewegende, unieke beelden van Rijswijk, oud of recent. De werkgroep heeft de werkplek op zolder in het Museum Rijswijk met de nodige apparatuur om beelden digitaal vast te leggen en te bewaren, verlaten. De collectie van de Stichting Omroep Rijswijk is het voornaamste object op dit moment met ca. 600 uur beelden uit de tachtiger en negentiger jaren. Vanwege de beschikbare ruimte bij Omroep Rijswijk/Feel Good TV en Radio en de interne verhuizing bij het Museum is het project overgebracht naar de studio aan de Lange Kleiweg.

Inmiddels is daar het grootste gedeelte van de collectie gedigitaliseerd en ook regelmatig zijn beelden te zien op het TV kanaal van Feel Good TV.

De jaarlijkse Lichtjesavond voor Kerstmis in de ruimte in de Oude Kerk is vanwege corona ook dit jaar afgelast..

Mooi fotomateriaal werd aangeboden uit collecties van recent overleden Rijswijkers.

Ook werd de collectie audiomateriaal van Omroep Rijswijk Radio aangeboden in de vorm van een fors aantal casettebandjes van goede kwaliteit. Met name de nieuwsrubrieken en de gemeenteraadsvergaderingen uit de negentiger jaren vormen een bron van informatie. 

De werkgroep wordt gevormd door Fred Kuipers, Marco Hendrikse, Theo Spierenburg en Hans van Rossum.

Werkgroep “Jaarboek”

Vanwege de coronapandemie kwam de Werkgroep in 2021 in beperkte mate bijeen. Gelukkig was er weer voldoende kopij om het Jaarboek te vullen. Het thematische katern bevatte het tweede deel over de tuinbouw in Rijswijk; verder waren er vier herinneringen aan overleden bekende Rijswijkers. Opnieuw kon het Jaarboek niet in een Algemene Ledenvergadering aan de leden worden uitgereikt. Dit gebeurde in besloten kring in het Museum, waar waarnemend burgemeester Bas Verkerk het eerste exemplaar in ontvangst nam.De werkgroep Redactie bestond, evenals vorige jaren, uit Joke van Wijk van Brievingh, Rob de Mooy, Frans Holtkamp, Marty Thieleman en Ruud Poortier. Joop van Munster verzorgde de advertenties en Paul de Boer was de vormgever. Het drukwerk werd weer verzorgd door de firma Scholma.

Werkgroep “Open Monumentendag (OMD)”  

De Open Monumentendag 2021 is vanwege de coronamaatregelen in 2021 afgelast.

Bestuur: bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling per eind 2020 is als volgt:

Hans van Rossum, voorzitter

Ger Visser, penningmeester

Wim Dammers, secretaris/ ledenadministrateur

Heilina van Putten, tweede secretaris

Joke van Wijk van Brievingh, lid, tevens redacteur Jaarboek

Fred de Koning, lid, tevens materiaalbeheerder.