Jaarverslag 2022JAAROVERZICHT 2022

Historische Vereniging Rijswijk

Wim Dammers

 

De vereniging

Na de corona perikelen in 2020 en 2021 kon de HVR eindelijk in 2022 weer activiteiten ontplooien voor haar leden.

Ledenbestand: de HVR telde eind 2022 386 betalende leden alsmede 54 relaties.

Tijdens het verslagjaar werden er drie Algemene Ledenvergaderingen (ALV) gehouden: op 26 april, 31 mei en op 22 november. Normaliter worden er twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV) gehouden per jaar, dit keer werd op 26 april een extra ALV gehouden, aangezien deze door de corona in 2021 niet georganiseerd kon worden.

Op 22 november werd na de lezing (zie hiervoor verderop onder Bijeenkomsten) het eerste exemplaar van het Jaarboek 2022 uitgereikt aan mevrouw Elisabeth Rijkels, werkzaam onder haar bureaunaam Piet Design: zij heeft zich ingezet om het Rijswijkse olifantje Hansken bekendheid binnen de gemeente te geven, onder andere door het oprichten van de Hanskenbank voor de Oude Kerk. De voorzitter geeft aan, dat het bestuur heeft besloten om de aanwezige leden het boekje over Hansken uit te reiken. Aansluitend werden de Jaarboeken uitgereikt aan de auteurs en aan de leden, Verder ontvingen alle aanwezige leden traditioneel het boekje “Verteld Verleden”, dat is samengesteld door de gelijknamige werkgroep.

Financiën

Vanwege de coronacrisis is ook het financiële jaar 2022 nog niet verlopen zoals was voorzien. De activiteiten konden pas na maart weer mondjesmaat worden opgestart. Het gevolg was dat een aantal begrote kosten niet volledig gemaakt zijn.

Volgens de subsidieverordening mogen gesubsidieerde instellingen zonder goedkeuring van de gemeente geen gelden reserveren voor toekomstige activiteiten. Wel kan bij een positief saldo achteraf verzocht worden om (een deel van) het positieve saldo alsnog toe te voegen aan de voorziening Lustrum 2024. Voor de voorgaande jaren is het verzoek van de penningmeester aan het gemeentebestuur alsnog gehonoreerd, waardoor de grootte van de voorziening Lustrum 2024 ultimo 2022 € 8.000 bedraagt.

 De contributiebijdragen waren door opzeggingen, vergrijzing en overlijdens lager dan het voorgaande jaar. Door hogere ledendonaties bleef echter de totale contributiedaling beperkt.

De inkomsten aangaande Verenigingsactiviteiten bestonden voornamelijk uit een subsidie van de gemeente Rijswijk. In 2021 was vanwege stil gelegde activiteiten het positieve saldo zodanig dat een deel van de verstrekte subsidie moest worden terugbetaald. Dit heeft in 2022 plaats gevonden.

De opbrengst uit advertenties is dankzij onze acquisiteur gestegen. Ook de inkomsten uit verkoop van publicaties stegen, voornamelijk vanwege enkele grotere leveringen en meer vraag naar oude publicaties.

Door het later inzetten van onze activiteiten waren de uitgaven voor bestuurs- en verenigingskosten wederom lager dan in normale jaren. Enkele lezingen zijn nog geannuleerd. Ook de bestuursvergaderingen waren minder dan gebruikelijk. Maar de werkgroepen bleven actief. Hierdoor bleven die uitgaven op nagenoeg gelijke hoogte.

De onkosten m.b.t de organisatie van de Open Monumentendag en de app Rondje Rijswijk zijn budget-neutraal, want voor 100% gesubsidieerd door de gemeente.

De exploitatie in het jaar 2022 wordt afgesloten met een positief saldo van € 2.565

Niet uitgesloten is dat dit bedrag in mindering wordt gebracht op het subsidievoorschot 2022 van € 5.500.  

Van de posten Bestemmingsfondsen, t.w. het Hagedoornfonds, is een donatie gedaan van € 500 voor de publicatie van het Jubileumboek “50 jaar Arti-Shock”. Kosten waren er alleen aangaande het Fonds Joodsmonument in Park Hofrust voor het onderhoud van de bijbehorende website.

Werkgroepen binnen de HVR:

Werkgroep Verteld Verleden  

In 2022 is de dertiende editie van Het kleine boekje verschenen. Wederom zes portretjes van markante Rijswijkse plaatsgenoten die hun levensverhaal hebben gedeeld met leden van de Werkgroep Verteld Verleden. Zes verhalen van Rijswijkers die ieder op zich een bijdrage leveren aan het maatschappelijke, dan wel culturele welzijn van Rijswijk. Zij vormen een waardevolle en interessante aanvulling op de lokale hedendaagse geschiedenis. Stuk voor stuk geven ze een inkijk in een rijk en boeiend verleden.

De samenstelling van de werkgroep is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven en was als volgt: Marianne van Rossum, Marty Thieleman, Joke van Wijk van Brievingh, Izaak Kijlstra, Paul Schott (voorzitter), Joyce van Middelkoop en Jan van de Blankevoort.

Werkgroep “Rijswijk Verbeeld”                                                                               

De werkgroep richt zich op het speuren naar en vastleggen van, vooral bewegende, unieke beelden van Rijswijk, oud of recent. De werkgroep heeft de werkplek op zolder in het Museum Rijswijk met de nodige apparatuur om beelden digitaal vast te leggen en te bewaren, verlaten. De collectie van de Stichting Omroep Rijswijk is het voornaamste object op dit moment met ca. 600 uur beelden uit de tachtiger en negentiger jaren. Vanwege de beschikbare ruimte bij Omroep Rijswijk/Feel Good TV en Radio en de interne verhuizing bij het Museum is het project overgebracht naar de studio aan de Lange Kleiweg.                                                                                                        

 De jaarlijkse Lichtjesavond voor Kerstmis in de ruimte in de Oude Kerk met vertoning van oud filmmateriaal is vanwege een andere opzet vervallen.                                        

Mooi fotomateriaal werd aangeboden uit collecties o.a. van recent overleden of naar elders vertrokken Rijswijkers. Na selectie worden deze overgedragen aan het fotoarchief van het Museum.                                                                                            

Inmiddels is daar het grootste gedeelte van de collectie gedigitaliseerd en ook regelmatig zijn beelden te zien op het TV kanaal van Feel Good TV.                          

De jaarlijkse Lichtjesavond voor Kerstmis in de ruimte in de Oude Kerk is vanwege corona ook dit jaar afgelast.                                                                                                            

Mooi fotomateriaal werd aangeboden uit collecties van recent overleden Rijswijkers. Ook werd de collectie audiomateriaal van Omroep Rijswijk Radio aangeboden in de vorm van een fors aantal casettebandjes van goede kwaliteit. Met name de nieuwsrubrieken en de gemeenteraadsvergaderingen uit de negentiger jaren vormen een bron van informatie.                                                                                                                

De werkgroep wordt gevormd door Fred Kuipers, Marco Hendrikse, Theo Spierenburg en Hans van Rossum.

Werkgroep “Jaarboek”

Na de coronatijd kon de redactie de draad weer oppakken met regelmatige vergaderingen. Tot onze vreugde heeft het aanbod van kopij niet onder de epidemie geleden. Zo konden we toch weer een Jaarboek van gebruikelijke omvang produceren.

Dit jaar zonder thematisch katern, maar dat werd goedgemaakt door een omvangrijk artikel over de Romeinse Limes, waaraan uiteindelijk werk van verschillende schrijvers en onderzoeken ten grondslag ligt.

De uitreiking van het eerste exemplaar ging ook weer als vanouds na de Algemene

Ledenvergadering. Dit maal is het uitgereikt aan de Rijswijkse vormgeefster Elisabeth Rijkels, bekend van ‘Piet Design’.

De werkgroep redactie bleef dezelfde als vorige jaren: Joke van Wijk van Brievingh, Rob de Mooy, Frans Holtkamp, Marty Thieleman en Ruud Poortier. Voor de advertenties droeg Joop van Munster zorg, Paul de Boer verzorgde de vormgeving en de productie was weer in handen van Scholma te Bedum.

Werkgroep “Open Monumentendag (OMD)”  

De Open Monumentendag 2022 kon vanwege onderbezetting t.g.v. de coronamaatregelen geen doorgang vinden.

Bestuur: bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling per eind 2022 is als volgt:

 Hans van Rossum, voorzitter

 Ger Visser, penningmeester

 Wim Dammers, secretaris/ ledenadministrateur

  Heilina van Putten, tweede secretaris

 Joke van Wijk van Brievingh, lid, tevens redacteur Jaarboek

Fred de Koning, lid, tevens materiaalbeheerder.

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 22 november is Wim Dammers na veertien jaar terug getreden als secretaris. Na een uitgebreid dankwoord over zijn inzet voor de vereniging stelde de voorzitter de vergadering voor om de scheidend secretaris te benoemen tot erelid: de vergadering ging hier onder applaus mee akkoord. Namens de Stichting Rijswijkse Historische Projecten biedt de voorzitter hem een bescheiden bijzondere zilveren penning aan, die in 1697 is vervaardigd ter gelegenheid van een loterij in het kader van de Vrede van Rijswijk.

Een opvolger is helaas nog niet gevonden, om deze reden zijn de taken van de secretaris verdeeld onder de zittende bestuursleden. Overigens zal hij zijn werkzaamheden als organisator van de acht jaarlijkse lezingen ook in de toekomst blijven verrichten en de begeleiding blijven verzorgen van het project “Struikelstenen”.

Activiteiten

De HVR heeft een zienswijze ingediend in het kader van de bouwplannen op de Hofstedelocatie in de Landgoederenzone. De HVR neemt de volgende standpunten in:

 • de toevoeging “Buitenplaats” vindt de HVR ongepast, want niet gebaseerd op historische gronden
 • de zichtlijn richting Te Werve moet gehandhaafd blijven
 • de verkeersontsluiting moet nogmaals worden bekeken
 • de zuidzijde van het plangebied valt onder de beschermde status (biotoop), op die plek dient dan ook niet gebouwd te worden.

In 2021 werden er groepswandelingen in Oud Rijswijk, Leeuwendaal en Pasgeld georganiseerd voor de leden, die echter op twee na geen doorgang konden vinden in verband met de coronamaatregelen. Deze wandelingen zijn in het voorjaar van 2022 opnieuw aangeboden aan de leden, waar minder gebruik van is gemaakt dan gehoopt. Verder werden er op 4 juni wandelingen verzorgd voor de leden van de Rijswijkse Rotary, in het kader van hun Jaardag.

Op 6 augustus is een wandeling door de Landgoederenzone verzorgd voor leden van de Bibliotheek aan de Vliet.

Op 12 september heeft de HVR met een kraam deelgenomen aan het Strandwalfestival: dit keer op een nieuwe locatie, aan de vijver achter het stadhuis. Er  hebben zich veel bezoekers gemeld met vragen over de geschiedenis van Rijswijk en om boeken aan te schaffen. Tevens zijn er enige nieuwe leden ingeschreven.

Op 13 september is een Monumentenwandeling Oud-Rijswijk verzorgd.

Op 7 oktober was de HVR vertegenwoordigd bij de herdenking voor de tien gefusilleerden bij de spoorwegovergang bij ’t Haantje en zijn er bloemen gelegd.

Op 28 oktober kregen de leden van de HVR een boeiende rondleiding in de St. Bonifatiuskerk van Marko Busic, pastor in opleiding, in verband met het 125 jarig bestaan van de kerk

Bijeenkomsten

De HVR verzorgde acht bijeenkomsten voor haar leden in Gebouw Hofrust aan de Herenstraat 44B in Oud Rijswijk.

Hieronder treft u een overzicht van de gehouden lezingen aan, de inhoudelijke beschrijvingen kunt u lezen op de website: www.historischeverenigingrijswijk.nl/agenda-archief.php

 • 29 maart: lezing “Geschiedenis van de tuinbouw in Rijswijk” door HVR-leden Ad Haaze en Frans Holtkamp
 • 26 april: Algemene Ledenvergadering en lezing “Bij de radio” door Govert van Brakel
 • 31 mei: Algemene Ledenvergadering en lezing “Van Oude Molstraat tot Sion”, over de geschiedenis van Stadsherstel Den Haag, door Erik den Breems
 • 27 september: lezing “De geschiedenis van Pasgeld en ’t Haantje” door Wilbert van Bijlert
 • 25 oktober: lezing “Het Groene Laboratorium – honderd jaar Botanische Tuin TU Delft” door Trudy van der Wees
 • 22 november: Algemene Ledenvergadering en lezing “Panelen van een Paviljoen van Delftsche Nijverheid” door Marcel van Dien
 • 20 december: lezing “Het molenerf van de Zuid Hollandse poldermolen” door Ellen Steendam en Debby Davidse