Jaarverslag 2013De vereniging
De HVR telde eind 2012 383 betalende leden alsmede 40 relaties: ten opzichte van 2011 is het ledenbestand met bijna 5 % gestegen.
Door een behoudend beleid heeft de HVR in 2013 het jaar met een positief saldo kunnen afsluiten. Wordt geen rekening gehouden met onderstaand genoemde eenmalige donaties dan bedraagt het positief saldo slechts € 16. Dit is onder meer het gevolg van een niet voorziene toename van de kosten voor het jaarboek 2013.
Desalniettemin blijft het eigen vermogen ruim voldoende om de reguliere uitgaven van een geheel jaar te dekken.
Inclusief de reservering van € 14.000 voor het Jaarboek 2014 bedroeg het totale eigen vermogen van de vereniging € 37.729 per 31 december 2013. Dat is een toename van ca € 1.6000 ten opzichte van 2012. Hierin zijn echter begrepen enkele eenmalige geoormerkte donaties van totaal ca € 14.000.
De groei van de reserves werd mede veroorzaakt door een  succesvolle advertentiewerving, hogere contributie-inkomsten dan verwacht, en een goede verkoop van onze publicaties. De voornaamste reguliere inkomstenbronnen waren de contributies en donaties van de leden ten bedrage van respectievelijk € 8.067 resp. € 650, de advertentie opbrengsten met Є 1.680 en de verkoop van jaarboeken met Є 777, alsmede de jaarlijkse subsidie van de gemeente Rijswijk welke in 2013 € 5.048 bedroeg. In 2014 zal de HVR eenzelfde (geïndexeerd) subsidiebedrag ontvangen, maar voor de jaren daarna is door aanpassing van het gemeentelijke subsidiebeleid een lagere subsidietoekenning niet uit te sluiten.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2013 werden de Winst- en Verliesrekening en de Balans 2012 gepresenteerd, die waren gecontroleerd en akkoord bevonden door de Kascontrolecommissie, bestaande uit de heren A. Buijs en G.H. Visser. Het bestuur dankt de heren Buijs en Visser voor hun inzet. De vergadering heeft het bestuur gedechargeerd, onder dankzegging aan de penningmeester voor zijn werkzaamheden.
De twee reguliere Algemene Ledenvergaderingen (ALV) werden gehouden op 16 mei en op 19 november. Op 16 mei tekenden 46 leden de presentielijst en op 21 november 81 leden.
De belangrijkste punten tijdens deze vergaderingen waren:

 • Na een penningmeesterschap van zeven jaar heeft de heer Evert van de Graaff te kennen gegeven te willen vertrekken. In de persoon van de heer Ger Visser is een nieuwe penningmeester aangetreden. De voorzitter dankt de heer Evert van de Graaff voor zijn inzet voor de HVR, waarbij aangetekend moet worden, dat hij naast het penningmeesterschap ook een jaar het interim-voorzitterschap op zich heeft genomen. De heer Van de Graaff  is een deskundige op het terrein van de MER-regelgeving, waarmee hij zijn inzet heeft geleverd bij de inspanningen van de vereniging rond de geplande woontorens op het terrein van het voormalige stadhuis
 • Ter ondersteuning van de secretaris en van de Werkgroep Verteld Verleden is mevrouw Heilina van Putten toegetreden tot het bestuur
 • Het Jaarverslag van de vereniging wordt ieder jaar opgenomen in het Jaarboek: hiermee worden extra kosten vermeden, die gemaakt zouden worden bij separate verzending. Daardoor verschijnt het Jaarverslag echter later, dan voorgeschreven staat in de statuten. Hierin staat vermeld: "Dit Jaarverslag zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden uitgebracht, tenzij de algemene ledenvergadering deze termijn verlengt". Op voorstel van het bestuur accordeert de ledenvergadering de verlenging van de publicatietermijn met een half jaar
 • HVR-lid en voormalig HVR-bestuurslid de heer Joop van Munster kreeg lof toegezwaaid voor zijn inzet op het advertentiefront: hij is er in geslaagd om meer advertenties te werven voor het Jaarboek
 • Uitreiking Jaarboek: het eerste exemplaar van het Jaarboek 2013 werd uitgereikt aan de nieuwe burgemeester van Rijswijk, heer Michel Bezuijen.
 • Aansluitend op de ALV van 19 november ontvingen de leden het Jaarboek 2013 en tevens een nieuwe uitgave van het boekje "Verteld Verleden", dat is samengesteld door de gelijknamige Werkgroep. De Jaarboeken van afwezige Rijswijkse leden werden bezorgd door vrijwilligers (waarvoor dank) en door het bestuur.

Tijdens beide vergaderingen zijn tevens de voortgang en de resultaten van de Werkgroepen binnen de HVR besproken:

 • Werkgroep Verteld Verleden

De acht leden van Verteld Verleden interviewden oudere Rijswijkers over belangrijke thema’s in hun leven en wat die met Rijswijk te maken hebben. De interviews dienen in de eerste plaats voor historisch onderzoek, maar zijn ook vaak in een journalistieke versie op de website van de HVR te lezen. En natuurlijk kwam er weer een 'klein boekje' uit met fragmenten van zes interviews. Een vraag die regelmatig in vergaderingen terugkeert is: ‘Wat kunnen we nog meer met onze interviews doen?’ In de toekomst zal Verteld Verleden met plaatsgebonden informatie aanhaken bij de ‘reizende tentoonstellingen’ die door Probiblio voor heel de provincie Zuid-Holland georganiseerd worden. Een voorbeeld: Probiblio  gaat in de toekomst een tentoonstelling ‘Landgoederen’ maken in de ‘Bibliotheek aan de Vliet’ en Verteld Verleden zal deze dan aanvullen met interviews, teksten en beeldmateriaal over het Julialaantje.
De werkgroepsleden waren: voorzitter Frans Holtkamp, Marianne van Rossum, Heilina van Putten, Willem Mooij, Marty Thieleman, Lia Boshoven, Elies van Muyden en Joke van Wijk van Brievingh.

 • Werkgroep "Rijswijk Verbeeld"

De werkgroep richt zich op het speuren naar en vastleggen van, vooral bewegende unieke beelden van Rijswijk, oud of nieuw. In het uitgebreide museum is nu plaats om met de meest geavanceerde apparatuur dit materiaal voor de toekomst te bewaren. Dankzij een royale gift is dit mogelijk gemaakt. Via het RHI kan eenieder nu kennisnemen van deze elementen van ons verleden.
Ook bij speciale gelegenheden is dit mogelijk zoals bij de Lichtjesavond in het oude dorp vlak voor Kerst. De collectie groeit nog steeds en waar mogelijk worden de goede schenkers apart vermeld. De werkgroepleden waren: Fred Kuipers, Marco Hendrikse, Theo Spierenburg en Hans van Rossum.

 • Werkgroep "Jaarboek"

De Redactie van het Jaarboek heeft vanaf februari aan de nieuwe uitgave gewerkt. Dat is een periode van oplopende spanning: wie stuurt wat in, komt echt binnen wat ons in beloofd, moeten we er nog veel aan doen, zijn er leuke plaatjes bij, enzovoort. Vanaf juli is de inhoud voor 75% helder en werken we toe naar een goede presentatie voor onze vormgever, Paul de Boer. In november 2013 hebt u het resultaat in handen gekregen. De Redactie bestond uit de volgende leden: Ruud Poortier (eindredacteur), Thea van de Graaff, Frans Holtkamp, Rob de Mooy en Joke van Wijk van Brievingh. Joop van Munster zorgde als vanouds voor de advertenties.

 • Werkgroep "Open Monumentendag (OMD)"       

In 2013 was het thema van de landelijke Open Monumentendag, welke werd gehouden op zaterdag 14 september: "Macht en Pracht".                    
omd 2013 vignet

Rond dit thema werd stilgestaan bij de pracht, die is voortgekomen uit de macht die op diverse gebieden door de eeuwen heen is uitgeoefend (zoals door het vorstenhuis, de kerk, het openbaar bestuur). Deze pracht omringt ons nog steeds: in Rijswijk hebben we bij voorbeeld de prachtige landhuizen in de Landgoederenzone en de historische Oude Kerk en de St. Bonifatiuskerk.
De HVR heeft in samenwerking met de gemeenten Den Haag, Delft, Westland en Midden Delfland ook een brochure met twee fietsroutes samengesteld:
1. De Oranjeroute. 
Deze route volgt in grote lijnen de Koninklijke route van Den Haag, via Rijswijk naar Delft. Deze route werd gebruikt als leden van de Koninklijke familie werden bijgezet in de Nieuwe Kerk te Delft. De route leidt vanaf Den Haag langs verschillende schitterende monumenten, waarvan een aantal zijn opengesteld. 
2. De Landgoederenroute. 
Vanaf de 17e eeuw werd in navolging van de hofcultuur rondom de Oranjes, buitenplaatsen en landgoederen gesticht. Deze werden veelal op de hoger gelegen strandwallen gepland en boden welgestelden de kans om te vluchten uit de overvolle en vieze stad in de zomer. Met de bouw van monumentale landhuizen en aangelegde tuinen kon de eigenaar zijn macht en pracht tentoonstellen. Veel van deze buitenplaatsen bestaan nog en dragen bij aan de groene omgeving in een stedelijke omgeving.
Tijdens de OMD waren diverse monumenten opengesteld voor bezichtiging,zoals de Oude Kerk, de Hofrust Kapel met het in 2013 gerestaureerde orgel uit 1888,                
de St. Bonifatiuskerk en het Landhuis Den Burch.
Bijzonder dit jaar waren de openstellingen van de Oranjerie en de Duiventoren op het Landgoed Te Werve en  het Gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder. 

Duiventoren


Herberg Van Ouds ’t Nest en Hofrust (Oude Raadhuis) waren speciaal vanaf 12 u geopend voor een drankje en Van Ouds ’t Nest ook voor lunch en diner.
In de weken voorafgaande aan de OMD werden in Groot Rijswijk thema-artikelen opgenomen, met als onderwerpen "Macht & Pracht", "de Koninklijke Route", "Geschiedenis van de Duiventoren van Te Werve" en een interview met de wethouder Cultureel Erfgoed Jos Bolte.
Op zaterdag 14 september vond de feestelijke officiële opening plaats in de Oude Kerk.
Wethouder Cultureel Erfgoed Jos Bolte reikte daarbij de Monumentenprijs 2013 uit aan de heer Bas Breman en mevrouw Jessica van Vugt, voor de voorbeeldige wijze waarop zij een deel van hun woonhuis aan de Laan Hofrust 7 in oude glorie hebben hersteld.
Tevens reikte de wethouder weer enige monumentenbordjes uit, waarop de geschiedenis van een monument wordt uitgelegd en die aan de gevel worden bevestigd. Ter omlijsting van deze speciale bijeenkomst verzorgde de heer Henny Heikens orgelspel op het historische Reichnerorgel van de Oude Kerk: hij ontving als dank een oude LP met muziek, die is gespeeld op dit orgel.
In het kader van het thema werd op dinsdag 10 september een speciale OMD-lezing gehouden (zie hiervoor onder "Bijeenkomsten").
Eind 2013 bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van ons Werkgroeplid de heer Dik Koersen, die zich jaren voor de OMD heeft ingezet.                 
De werkgroep OMD bestaat nu uit de HVR-leden Hannie van Leeuwenberg, Wim Dammers (voorzitter), Evert van de Graaff (secretaris), Herman Soen en Arjan Kwakernaak (namens Museum Rijswijk) en Erik Rinia (namens de gemeente Rijswijk).

 

Strandwalfestival
De HVR heeft ook deelgenomen aan het jaarlijkse Strandwalfestival: in dit kader werd een kraam bezet op de markt voor verenigingen. Daar werden de wandelroutes in het kader van de Open Monumentendag verkocht. Tevens waren er winkeldochters van de Stichting Rijswijkse Historische Projecten en oude Jaarboeken van de HVR in de aanbieding: deze vonden gretig aftrek.

 

Bestuur: bestuurssamenstelling en activiteiten

 • De bestuurssamenstelling per eind 2013 is als volgt:
  - Hans van Rossum, voorzitter
  - Ger Visser, penningmeester
  - Wim Dammers, secretaris / ledenadministrateur
  - Joke van Wijk van Brievingh, lid, tevens redacteur Jaarboek
  - Heilina van Putten, tweede secretaris
  - Rob Wubbels, lid, tevens materiaalbeheerder

 • Het bestuur heeft in 2013 zes keer vergaderd
 • Erfgoed Rijswijk: op 10 januari is de erfgoedsite van Rijswijk officieel gelanceerd door wethouder Jos Bolte. De site is het resultaat van de samenwerking tussen Museum Rijswijk, de HVR, het Rijswijks Historisch Informatiecentrum en de bibliotheek. Via deze site kan men doorklikken naar de sites van de deelnemende organisaties
 • De secretaris heeft op 11 februari de uitreiking van de Nieuwsbrief Monumentenzorg & Archeologie bijgewoond op Te Werve: wethouder Jos Bolte reikte de Nieuwsbrief uit aan Mirco Cuppens, directeur van de Event Company, de eigenaar van Te Werve
 • In het weekblad Groot Rijswijk heeft het bestuur ook in 2013 één keer per maand een artikel laten plaatsen over de geschiedenis van Rijswijk.           
  Waar geen eigen fotomateriaal is gebruikt, waren de illustraties afkomstig van de Beeldbank van het Rijswijks Historisch Informatiecentrum.                      
  De onderwerpen waren:
  • "Vier emmertjes water halen", over in 1963-’64 geleverd drinkwater vanuit Rijswijk aan Delft
  • "3 centenlaantje oftewel Laantje van Driessen", geschiedenis van een straat
  • "Romeinse mijlpalen in Rijswijk"
  • "Rumoer ronde de Naald", naar aanleiding van de mogelijke afstoting van een rijksmonument
  • "Mobiel in Rijswijk", over de Loreley, de eerste auto van huisarts dr. P.F. Augustijn in 1906
                                                      Loreley
  • "Villa Martha: een bijzondere naam voor een flatgebouw", over een verdwenen villa
  • "Pasgeld", een verdwenen buitenplaats
  • "50 jaar winkelcentrum In de Boogaard"
  • "Geestbrug, een brug met vele gezichten"                                                         
   Geestbrug
  • "Slijkgeuzen in Rijswijk", een protestante godsdiensttwist
  • "Een stap terug in de tijd", over het "Klein Museum de Sleutel"

Alle artikelen zijn terug te lezen via de website

 • Op 24 juni heeft de secretaris een virtuele Monumentenwandeling Oud Rijswijk gepresenteerd voor WOUW, in Gebouw de Ottoburch
 • De HVR heeft zich laten registreren als ANBI: een ANBI-(afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling)status houd in, dat giften en schenkingen aan stichtingen die deze hebben mogen worden afgetrokken van de belasting. De Historische Vereniging Rijswijk is aangemerkt onder RSIN-nummer 8165.71.491
 • Op 7 oktober heeft de voorzitter de herdenking van de op die datum in 1944 bij ’t Haantje gefusilleerden bijgewoond. Het was de eerste keer, dat deze herdenking op de dag zelf plaats vond in plaats van op 4 mei. Het verhaal van deze moordpartij door de Duitsers is in een artikel in Groot Rijswijk toegelicht
 • Op 20 oktober heeft de secretaris een virtuele Monumentenwandeling Oud Rijswijk gepresenteerd in de Leeuwendaalkerk, in het kader van de Leeuwendaallezingen
 • Op 26 oktober heeft de voorzitter een avondwandeling door Oud Rijswijk verzorgd in het kader van de "Nacht van de Nacht"
 • De secretaris heeft op 24 november een "Monumentenwandeling Oud Rijswijk" verzorgd voor een familie in Cromvliet. Er waren ca 15 deelnemers en het heeft € 50 opgeleverd voor de HVR
 • Op 21 december heeft de voorzitter oude films over Rijswijk vertoond in de Oude Kerk, tijdens de jaarlijkse "Lichtjesavond".


Bijeenkomsten
Om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te geven een lezing bij te wonen, werden de lezingen op wisselende weekdagen gehouden, met name op dinsdag, woensdag of donderdag, naar gelang van de beschikbaarheid van de zaal.
In 2013 kregen de leden acht bijeenkomsten aangeboden, waarvan er zeven werden gehouden in Gebouw Hofrust en een in Museum Rijswijk:

 • Op 6 maart bood de directie van Don Bosco aan de leden van de HVR de gelegenheid om het landhuis Den Burch te bezoeken.                                           
  De bijeenkomst bestond uit twee delen: een lezing over de geschiedenis van het landhuis en een rondleiding in het pand. Onze stadsarcheoloog de heer Hans Koot gaf een lezing over de geschiedenis van het Landhuis Den Burch: op het landgoed heeft één van de vier middeleeuwse kastelen van Rijswijk gestaan. Daarvan zijn geen resten meer aanwezig. Het huidige landhuis dateert uit de 18e eeuw: de familie Von Fisenne, een belangrijke Rijswijkse familie die o.a. heeft bijgedragen aan de bouw van de St. Bonifatiuskerk was de laatste bewoner. Na WO II is het huis gekocht door de Paters Salesianen, die er een centrum voor jeugd- en jongerenwerk in hebben gehuisvest. Het tweede deel van de bijeenkomst was een rondleiding door het Landhuis Den Burch, door de directeur van Don Bosco Rijswijk, de heer Henny Koot. Hij liet de ruimtes zien, waarin nog mooi stucwerk en prachtige schouwen uit de 19e eeuw aanwezig zijn. Ook werden de huiskapel en de keuken bezocht                         
 • Boerderijen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het landschap, zeker in een stedelijke omgeving als de onze. Helaas verdwijnen er nog steeds boerderijen: er is dan ook nog steeds grote zorg over de achteruitgang van dit historische erfgoed. Dit jaar was daarom uitgeroepen tot het "Jaar van de Boerderij 2013", om aandacht te geven aan deze problematiek. Op 11 april verzorgde de heer Frits van Ooststroom, gespecialiseerd in de cultuurhistorie van Midden-Delfland en met name in de bouwhistorie van boerderijen de lezing "Historische boerderijen in Midden-Delfland"
 • Op 16 mei werd aansluitend op de 58e Algemene Ledenvergadering de film "De aanleg van de Rijswijks spoortunnel" uit 1992 vertoond: de spoorlijn den Haag – Rotterdam is een van de drukste van Nederland. Om die reden was besloten om de bovengrondse kruisingen op te heffen en de sporen en een nieuw station ondergronds aan te leggen
 • Rond het thema "De smaak van Rome" heeft mevrouw Claudia Vandepoel, oprichtster van "De Historische Keuken" op 20 juni in Museum Rijswijk een lezing gegeven over de Romeinse keuken en Romeinse keukens in Rijswijk. Aansluitend heeft zij een Romeinse proeverij verzorgd! De bijeenkomst werd uitstekend bezocht en in verband met het prachtige weer konden de bezoekers met hun hapjes en drankje in de tuin van Museum Rijswijk verblijven.        
                                                       Romeinse Keuken
  De "Historische Keuken" richt zich op het koken en presenteren van gerechten, zoals deze in het verleden werden gegeten. Mevrouw Vandepoel is opgeleid als Museumkundige met als specialisatie archeologie: zij heeft zich verdiept in oude recepten en de bereidingswijzen van voedsel in vroeger tijden. Voor deze lezing + proeverij werd een bijdrage van € 7,50 per persoon gevraagd. Deze lezing vond overigens ook in de pers gretig aftrek: onder andere Groot Rijswijk besteedde er ruimschoots aandacht aan met een grootse aankondiging en een recensie
 • Op 10 september werd in het kader van de Open Monumentendag (OMD) 2013 door de historicus Jacques Moerman de lezing "Sporen van 250 jaar slavernij" gehouden. Dit jaar was het thema van de OMD: "Macht & Pracht". Deze lezing ging over de keerzijde van het thema: in de Gouden Eeuw heeft Nederland rijkdom verworven door zich actief bezig te houden met de slavenhandel. Zo staan langs de Amsterdamse grachtengordel diverse schitterende panden, die zijn gebouwd met gelden, die zijn verworven in de slavenhandel. Ook pronkten rijke families in Nederland graag met hun zwarte bedienden. Slavernij is van alle volken en tijden. In deze lezing wordt vooral het Nederlandse aandeel besproken. In 2013 was het 150 jaar geleden, dat de slavernij in Suriname en de Antillen door ons land werd afgeschaft. Hieraan werd in de media veel aandacht besteed. Geen aandacht was er drie jaar eerder voor de afschaffing van de slavernij in Oost-Indië in 1860. Nieuw onderzoek heeft duidelijk gemaakt, dat er in de voormalige VOC-gebieden ook duizenden slaven werden gehouden. De samenlevingen in Batavia, Colombo, Kaapstad en Cochin bestonden in sommige perioden wel voor de helft uit slaven. De spreker heeft in de afgelopen 25 jaar veel reizen naar Afrika, Azië en Zuid- en Midden-Amerika gemaakt, waar nog talloze herinneringen aan de slavenperiode zichtbaar zijn. Minder bekend is dat er ook huisslaven in Nederland hebben gewerkt. Je vindt ze terug op schilderijen van rijke families, bijvoorbeeld in kasteel Duivenvoorde. Hendrick de Kock, afkomstig uit Suriname, was bediende in het adellijke huis Keenenburg te Schipluiden. Willem van Hogendorp, eigenaar van de buitenplaats Sion in Rijswijk, heeft zich met zijn zoon Dirk ingezet voor de afschaffing van de slavernij. Zij vonden in hun tijd (eind achttiende eeuw) nog weinig gehoor. In de lezing werden unieke beelden en bijzondere archiefstukken getoond. Uitgebreid kwamen de menselijke aspecten aan bod
 • Op 10 oktober verzorgde mevrouw Ineke Vink de lezing "Van Willem de Zwijger tot Willem Alexander", in het kader van "2013 - 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden". Welke Oranjevorsten bezochten Maassluis en waarom? Hoe was Maassluis met hun leven verweven? Wat weten we van hun bezoeken? De geschiedenis van Maassluis is het uitgangspunt van deze lezing. Eigenlijk begint de ‘relatie’ tussen Nederland en de Oranjevorsten al in de 16e eeuw bij Willem van Oranje. En het stadje Maassluis heeft een bijzondere band met het vorstenhuis, verschillende Oranjevorsten hebben Maassluis om diverse redenen bezocht. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog kwam Willem de Zwijger een paar maal langs. Die bezoeken hadden te maken met het fort in de Schans en de strategische betekenis van de sluizen. Veel Oranjevorsten kwamen door Maassluis op doorreis naar Hellevoetsluis, omdat dit een belangrijke marinehaven was en een van de vertrekpunten naar Engeland. Willems jongste zoon Frederik Hendrik woonde in Honselersdijk. Hij kwam in Maassluis om gasten uit Engeland op te halen. Van diens zoon Willem II weten we dat hij via Maassluis naar Engeland reisde om te trouwen met Mary Stuart en koning van Engeland te worden. De koningen en koninginnen bezocht Maassluis minder vaak, maar we hebben er wel meer documentatie over. Mevrouw Ineke Vink volgde in grote lijnen de levensloop en opvolging van de Oranjevorsten om te begrijpen op welke belangrijke punten in hun leven Maassluis een rol heeft gespeeld. Uitstapjes naar Rijswijk komen aan de orde bij Maurits, Frederik Hendrik en koning Willem III. Mevrouw Vink is vrijwilliger van het jaar 2012 van de gemeente Maassluis en actief in de Historische Vereniging Maasluis.
 • Aansluitend op de Algemene ledenvergadering van 19 november verzorgde HVR-lid en oud-voorzitter de heer Willem van der Ende de lezing "Het bezoek van prins Maurits aan de kermis in Rijswijk". De titel van de lezing is de titel van een beroemd schilderij van Adriaan van der Venne, dat in het Rijksmuseum hangt. Op dit schilderij is het bezoek van Maurits te zien, dat hij aan de Rijswijkse kermis bracht in 1624. De heer Van der Ende hield een humoristische presentatie, waarbij hij tal van opmerkelijke zaken belichtte, zoals het feit dat de omstanders nauwelijks oog hebben voor Maurits en zijn gevolg. Maar ook lichtte hij onduidelijkheden in het schilderij toe, zoals waarom is er een schip en een water op de voorgrond te zien?
 • Op 18 december werd de film "Wind over het Westland" vertoond, waarin alle molenaars van de nog bestaande 13 Westlandse molens, inclusief de Schaapweimolen in Rijswijk hun zegje doen. De molenaars gaven per molen een impressie van de molentechniek (water/graan). De heer Bert Klapwijk, chartermeester van het Hoogheemraadschap van Delfland "praat de molens aan elkaar", door ze op de kaart van Kruikius uit 1712 aan te wijzen. De film werd gemaakt op verzoek van de Westlandse molenaars. Uit het enthousiasme van de molenaars en de vertoonde beelden van ruim vijf eeuwen historie komt het belang van het behoud van deze monumenten goed tot zijn recht. Deze film is vervaardigd door amateurcineast en HVR-lid de heer Henk van Drimmelen.