Jaarverslag 2017 

De vereniging

Ledenbestand: de HVR telde eind 2017 363 betalende leden alsmede 62 relaties, waarmee de vereniging een stabiel ledenbestand heeft.

Financiën: Dankzij een behoudend beleid heeft de HVR in 2017 het jaar met een positief  saldo kunnen afsluiten. Door de overstap naar een andere drukker konden de kosten voor het jaarboek zodanig worden gedrukt dat het negatieve saldo van het vorige kalenderjaar kon worden omgebogen naar een positief saldo. Contributies en extra ledenbijdragen waren nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar. De post Verenigingsactiviteiten is beduidend hoger dan het voorgaande jaar. De oorzaak hiervan is dat de kosten voor het OMD-project “App Rondje Rijswijk” door de gemeente zijn gesubsidieerd. Nagenoeg gelijk aan voorgaand jaar waren de inkomsten uit de verkoop van publicaties. De uitgaven waren in totaal lager dan voorgaand jaar, in hoofdzaak het gevolg van de lagere drukkosten. De organisatiekosten voor de Open Monumenten Dag worden volledig vergoed door de gemeente. Deze post is derhalve budget-neutraal. Hierdoor wordt het jaar 2017 afgesloten met een positief saldo van € 3629. Dit bedrag wordt vooralsnog toegevoegd aan de algemene reserve. Afhankelijk van de begroting voor het komende lustrum wordt voorgesteld het positieve saldo, voor zover noodzakelijk, (deels) te benutten voor het lustrum 2019. Al met al is het totale eigen vermogen van de vereniging per 31 december 2017 toegenomen tot € 41.262. Hierin is opgenomen de nog niet aangewende geoormerkte reserveringen voor de digitalisering van de SOR-banden. Het eigen vermogen blijft echter ruim voldoende om de reguliere uitgaven van een geheel jaar te dekken. De jaarlijkse subsidie van de gemeente Rijswijk bedroeg 2017 € 5.282. In 2018 zal de HVR naar verwachting eenzelfde (geïndexeerd) subsidiebedrag ontvangen. Daarnaast werd evenals voorgaande jaren door de Stichting Hagendoorn € 1.500 gedoneerd, aan te wenden voor het jaarboek. De Jaarrekening 2017 met de Resultatenrekening en de Balans is reeds eerder gepubliceerd en in de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2018 goedgekeurd.

De twee reguliere Algemene Ledenvergaderingen (ALV) werden gehouden op 23 mei en op 21 november. Op 23 mei tekenden 23 leden de presentielijst en op 21 november 63 leden. De belangrijkste punten tijdens deze vergaderingen waren:

Op 21 mei heeft de secretaris op verzoek van nabestaanden het leggen van drie struikelstenen begeleid bij het adres Jaagpad 57, ter nagedachtenis aan de Joodse Rijswijkers Salomon en Fredrika Visbach en hun schoondochter Anna Blom. Anna Blom’s schoonouders waren 79 toen zij in 1943 in Sobibor werden vermoord, zijzelf stierf op 41-jarige leeftijd in Auschwitz. Haar man Herman en dochter Suzanne overleefden de oorlog

 • Het filmmateriaal, dat hoort bij de Canon van Rijswijk is nu op de website van de HVR beschikbaar
 • Tijdens de ALV van 23 mei 2017 werden de Winst- en Verliesrekening en de Balans 2016 gepresenteerd, die waren gecontroleerd en akkoord bevonden door de Kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Buijs, P. Roldaan en W.J.E. van de Graaff. Het bestuur dankt de heren Buijs, Roldaan en van de Graaff voor hun inzet. De vergadering heeft het bestuur gedechargeerd, onder dankzegging aan de penningmeester voor zijn werkzaamheden
 • HVR-lid de heer Joop Josée heeft het boek “De straatnamen van Rijswijk” gepubliceerd en dat ten doop gehouden tijdens de ALV van november
 • Aansluitend op de ALV van november ontvingen de leden het Jaarboek 2017 en tevens de nieuwste uitgave van het boekje “Verteld Verleden”, dat is samengesteld door de gelijknamige Werkgroep. De Jaarboeken van afwezige Rijswijkse leden werden bezorgd door vrijwilligers (waarvoor dank) en door het bestuur.

Tijdens beide vergaderingen zijn tevens de voortgang en de resultaten van de Werkgroepen binnen de HVR besproken:

 • Werkgroep Verteld Verleden

In 2017 hebben we definitief besloten om twee interviewers het gesprek met één Rijswijker te laten voeren. We werken nu meer met thema’s, zoals ‘gezondheidszorg in vroeger jaren in Rijswijk’ of ‘de markt in Oud-Rijswijk’.  Er worden, vaker dan voorheen, interviews gebruikt om in het Jaarboek verhalen te vertellen.  Het ‘kleine boekje’ is ook weer verschenen met zes ‘portretjes’ van Rijswijkers. De samenstelling van de werkgroep was tot de jaarvergadering van november 2017 als volgt: Lia Boshoven, Marianne van Rossum, Marty Thieleman, Joke van Wijk van Brievingh, Paul Schot, Cootje Schott, Harry Niemeijer en Robert Heidemann. Van de laatste drie hebben we op de Jaarvergadering afscheid genomen.

 • Werkgroep “Rijswijk Verbeeld”

De werkgroep richt zich op het speuren naar en vastleggen van, vooral bewegende, unieke beelden van Rijswijk, oud of recent. De werkgroep heeft een werkplek op zolder in het Museum Rijswijk met de nodige apparatuur om beelden digitaal vast te leggen en te bewaren. De collectie van de Stichting Omroep Rijswijk is het voornaamste object op dit moment met ca. 600 uur beelden uit de tachtiger en negentiger jaren. Dit jaar werden de beelden en teksten van de Canon van Rijswijk geconserveerd en op de site geplaatst. Een selectie met o.a. beelden van de luchtvaartshows op Ypenburg werden op de ALV getoond. De werkgroep wordt gevormd door Fred Kuipers, Marco Hendrikse, Theo Spierenburg en Hans van Rossum.

 • Werkgroep “Jaarboek”

De redactie bestond evenals vorige jaren uit Joke van Wijk van Brievingh-Hesselink, Rob de Mooy, Frans Holtkamp, Marty Thieleman en Ruud Poortier. Joop van Munster verzorgde de advertenties en Paul de Boer was de vormgever. Om diverse redenen is in overleg met het bestuur besloten het drukwerk door de firma Scholma te Bedum te laten verzorgen. Over de prijsstelling uitvoering zijn wij tevreden, maar de communicatie met onze nieuwe relatie kan beter. Inhouden sloten wij aan bij het 750-jarig kerkjubileum in Rijswijk. Het themakatern was dan ook gevuld met kerkelijke onderwerpen. Van het artikel over het Rijswijkse volleybal is voor een reünie een overdruk gemaakt, in de stijl van het Jaarboek.

 • Werkgroep “Open Monumentendag (OMD)”

De Open Monumentendag 2017 werd in Rijswijk gehouden op zaterdag 9 september, met als thema “Boeren, burgers en buitenlui”. De werkgroep OMD van de Historische Vereniging Rijswijk (HVR) had een brochure samengesteld met wandel- en fietsroutes die langs de vele monumenten in Rijswijk leiden en waar mogelijk de drie thema-activiteiten belichten.

De Open Monumentendag 2017 werd feestelijk geopend in de Oude Kerk door wethouder Cultureel Erfgoed Marloes Borsboom met muzikale medewerking van Trias, het Centrum voor de Kunsten in Rijswijk. De jaarlijkse Monumentenprijs werd dit jaar door de wethouder uitgereikt aan het Stichting Historische Rijswijkse Projecten, die in de periode 2005-2017 meer dan 30 boeken heeft uitgegeven over de historie en historische gebeurtenissen in Rijswijk. Ook werden dit jaar weer een aantal geëmailleerde blauwe Monumentenbordjes uitgereikt aan de eigenaren van enkele historische panden. Verder is tijdens de opening de App “Rondje Rijswijk” met enkele monumentenroutes geintroduceerd. Op zaterdag 9 september waren wederom een groot aantal monumenten te bezoeken: de Schaapweimolen, de Hofrustkapel, de Oude Kerk (waar tevens de tentoonstelling over het OMD- thema “Boeren, burgers en buitenlui” was te bezichtigen), het Gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder, het park van Landgoed Te Werve, het Oude Raadhuis , de St. Bonifatiuskerk, de Oranherie van Villa Elisa en de voormalige boerderij (thans herberg) Vlietzigt. Op deze dag was de HVR ook aanwezig met een kraam op het jaarlijkse Strandwalfestival voor boekverkoop en ledenwerving. Op zondag 10 september organiseerde de Winkeliersvereniging Oud-Rijswijk een oldtimershow rond de Oude Kerk, waar oude auto’s en motoren stonden opgesteld. Ook was op deze dag het Museum Bescherming Bevolking / Commandopost Rijswijk en de herberg Vlietzigt geopend. Speciaal voor jongeren (leeftijd groep 7 en 8 van het basisonderwijs) heeft een verhalenverteller een drietal rondleidingen gegeven met verhalen over bijzondere vergane en bestaande monumenten. De werkgroep OMD bestond uit de HVR-leden Jos Bolte (voorzitter), Ger Visser (penningmeester/ notulist), Herman Soen en Arjan Kwakernaak (beiden namens Museum Rijswijk), alsmede Basje de Liefde en René Knijnenburg.  

Erfgoed Rijswijk

Erfgoed Rijswijk is een samenwerkingsverband tussen de HVR, Museum Rijswijk, RHI, Archeologische Werkgroep Rijswijk en de Bibliotheek aan de Vliet. Ook maken BB Museum Overvoorde en de Stichting Historische Buitenplaats Ypenburg er deel van uit. De gemeente, afdeling Archeologie, is tevens deelnemer. Dit jaar werd als thema voor de gezamenlijke presentatie “750 jaar kerk in Rijswijk” gekozen, aansluitend op de vieringen en tentoonstelling in het Museum. Lezingen werden die avond verzorgd door Ruud Poortier (tentoonstelling), Hans Koot (bouwhistorie van de Oude Kerk), Lia Boshoven (veranderende tradities en gewoontes) en een vertegenwoordiger vanuit Ypenburg (een kerk op Ypenburg).

Bestuur: bestuurssamenstelling en activiteiten

 • De bestuurssamenstelling per eind 2017 is als volgt:

            Hans van Rossum, voorzitter 

            Ger Visser, penningmeester

            Wim Dammers, secretaris/ ledenadministrateur

            Joke van Wijk van Brievingh, lid, tevens redacteur Jaarboek

            Heilina van Putten, tweede secretaris

            Fred de Koning, lid, tevens materiaalbeheerder

 • Het bestuur heeft in 2016 zes keer vergaderd
 • De HVR heeft materiaal –Jaarboeken, brochures en folders- in opslag gehad bij ExtraBox in de Plaspoelpolder: dit materiaal is in de loop van het verslagjaar verhuisd naar de werkruimte in Museum Rijswijk
 • Op de website zijn de personenregisters beschikbaar van alle Jaarboeken van de HVR, alsmede de personen- en zakenregisters van diens voorganger, de Kronieken: deze zijn nu op naam terug te zoeken en in welke uitgave de betreffende persoon vermeld staat. Een uitstekende ingang voor nader onderzoek. Aan de invoering van de zakenregisters van de Jaarboeken wordt momenteel gewerkt. Op dit adres zijn de gegevens te vinden: www.historischeverenigingrijswijk.nl/jaarboeken.php
 • Op 30 april is een Monumentenwandeling Oud-Rijswijk verzorgd voor een groep Vrienden van de Schouwburg
 • Op 2 mei heeft Marianne van Rossum, lid van de Werkgroep Verteld Verleden samen met Lia Boshoven van het Rijswijks Historisch Informatiecentrum een bijeenkomst verzorgd in zorgcentrum Onderwatershof, om verhalen te traceren bij oude Rijswijkse foto, waarvan de plek of afgebeelde personen onbekend zijn
 • Bestuurslid Heilina van Putten heeft als lid van het bewonersinitiatief Herinrichting Park Hofrust in samenwerking met de gemeente deelgenomen aan de planvorming voor de vernieuwing van het Park Hofrust
 • Op 15 mei nam de secretaris deel aan een gegidste wandeling door Te Werve en Oud Rijswijk voor de gedeputeerde Cultureel Erfgoed Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland, waarbij deze is geïnformeerd over de ontwikkelingen en activiteiten op het terrein van het Rijswijkse erfgoed
 • Op 23 september heeft de secretaris een Monumentenwandeling Oud-Rijswijk verzorgd voor Actavitalis, de activiteitencommissie van de voormalige Historische Vereniging Holland
 • Het Concertkoor Rijswijk heeft op 1 oktober twee uitvoeringen verzorgd in het kader van 320 jaar Vrede van Rijswijk, waarbij muziek werd uitgevoerd die in 1697 speciaal voor de Vrede is geschreven. De HVR-bestuursleden Heilina van Putten en Wim Dammers hebben parallel aan de uitvoeringen in historisch kostuum vier lezingen verzorgd, over het dagelijks leven aan het einde van de 17e eeuw en over de (bouw)geschiedenis van het Huis ter Nieuburg, waar de Vrede werd gesloten                                                                                                      
 • Op 7 oktober hebben Hans van Rossum en Wim Dammers de dodenherdenking bij ‘t Haantje bijgewoond, waarbij namens de HVR een krans is gelegd
 • Op 15 december heeft de HVR weer deelgenomen aan de “Lichtjesavond” in de Oude Kerk, welke ieder jaar wordt georganiseerd in de aanloop naar Kerstmis. De HVR vertoonde daar oude films over Rijswijk, waarbij belangstellenden werden geïnformeerd over de verenigingsactiviteiten en er boeken en brochures over de geschiedenis van Rijswijk werden verkocht.

Bijeenkomsten

Afwisselend op dinsdag- en woensdagavond verzorgde de HVR acht bijeenkomsten voor haar leden in Gebouw Hofrust aan de Herenstraat 44B in Oud Rijswijk.

Hieronder treft u een overzicht van de gehouden lezingen aan, de inhoudelijke beschrijvingen kunt u lezen op de website: www.historischeverenigingrijswijk.nl/agenda-archief.php

Gehouden lezingen:

 • 21 februari: lezing “Slotruïne Teylingen”, door J.C. Brandhorst van de Stichting Vrienden Kastelen Zuid-Holland en Zeeland
 • 22 maart: lezing “De Haagse architect Adam Schadee” door Koos Havelaar, voorzitter van de SHIE, die ook twee nieuwe projecten van de SHIE schetste: een boek over station Hollands Spoor, dat in voorbereiding is en de website Haagse bedrijven
 • 19 april: lezing over de opgravingsresultaten bij het voormalige Huis te Nieuburg door stadsarcheoloog Hans Koot
 • 23 mei, aansluitend op de ALV: lezing: “Van Beets tot Boddaert - Schrijversstraten in Spoorwijk en Laakkwartier” door Ruud Poortier
 • 5 september: lezing “Boeren, burgers en buitenlui” door Willem vd Ende, in het kader van de Open Monumentendag
 • Onder de paraplu van Erfgoed Rijswijk werken Museum Rijswijk, de Bibliotheek aan de Vliet, de Historische Vereniging Rijswijk, Bureau Monumentenzorg & Archeologie van de gemeente Rijswijk, Museum Bescherming Bevolking en de Archeologische Werkgroep Rijswijk samen om de cultuurhistorie van Rijswijk zichtbaar te maken. Op woensdag 25 oktober presenteerden deze organisaties zich met een gezamenlijk lezingenprogramma, dat aansloot op de activiteiten, die plaats vonden in het kader van “750 jaar Kerk in Rijswijk”:
 • Hans Koot (Bureau monumentenzorg en archeologie van de gemeente Rijswijk): “Greep uit de bouwgeschiedenis van de Oude Kerk”
 • Ruud Poortier (Historische Vereniging Rijswijk): “Achtergronden bij de tentoonstelling “750 Kerk in Rijswijk”
 • Frans Cladder, architect en lid begeleidingscommissie bouw kerk op Ypenburg: “De bouw van de kerk op Ypenburg” (Historische Vereniging Ypenburg)
 • Lia Boshoven (Museum Rijswijk): “Tradities, vernieuwing en verandering na 1950”
 • 14 november, aansluitend op de ALV werden films uit de jaren 80 en 90 vertoond
 • 13 december: lezing “Het geheim van het hofje” door Willemijn Wilms Floet (bouwkundige geschiedenis van hofjes in W Nederland)