Jaarverslag 2018De vereniging

Ledenbestand: de HVR telde eind 2018 365 betalende leden alsmede 62 relaties, waarmee de vereniging een stabiel ledenbestand heeft.

Financiën: Dankzij een behoudend beleid heeft de HVR in 2018 het jaar met een positief saldo kunnen afsluiten. Contributies en extra ledenbijdragen waren nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar. De post Verenigingsactiviteiten is beduidend hoger dan het voorgaande jaar. De oorzaak hiervan is dat de kosten voor het OMD-project “App Rondje Rijswijk” door de gemeente zijn gesubsidieerd. 

Nagenoeg gelijk aan voorgaand jaar waren de inkomsten uit de verkoop van publicaties.

De uitgaven waren in totaal lager dan voorgaand jaar, in hoofdzaak het gevolg van de eenmalige startkosten van de app ‘Rondje Rijswijk’ in 2017. De organisatiekosten voor de Open Monumenten Dag worden volledig vergoed door de gemeente. Deze post is derhalve budget-neutraal. Door de keuze van een andere drukker zijn de drukkosten lager uitgevallen dan in voorgaande jaren.

Hierdoor wordt de exploitatie in het jaar 2018 afgesloten met een positief saldo van    € 4506.

Na afschrijving van dubieuze debiteuren uit voorgaande jaren resteert een positief resultaat van € 2709. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening “Lustrum 2019”.

Al met al is het totale eigen vermogen van de vereniging per 31 december 2018 toegenomen tot € 45.668. Hierin is opgenomen de nog niet aangewende geoormerkte reserveringen voor de digitalisering van de SOR-banden ad € 4345. Het eigen vermogen blijft derhalve ruim voldoende om de reguliere uitgaven van een geheel jaar te dekken.

De jaarlijkse subsidie van de gemeente Rijswijk bedroeg 2018 € 5.298. In 2019 zal de HVR naar verwachting eenzelfde (geïndexeerd) subsidiebedrag ontvangen. Daarnaast werd evenals voorgaande jaren door de Stichting Hagendoorn € 1.500 gedoneerd, aan te wenden voor het jaarboek.

De jaarrekening 2018 met de Resultatenrekening en de Balans is reeds eerder gepubliceerd en in de Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2019 goedgekeurd.

De twee reguliere Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van het verslagjaar werden gehouden op 30 mei en op 20 november. Op 30 mei tekenden 27 leden de presentielijst en op 20 november 70 leden.

De belangrijkste punten tijdens deze vergaderingen waren:

 • De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ook gevolgen voor de HVR. De secretaris licht deze gevolgen toe en schets de maatregelen, die het bestuur heeft genomen om aan de AVG te voldoen. Bestaande leden wordt gevraagd om door contributiebetaling toestemming aan de HVR te geven om de gegevens, die zijn opgegeven bij de aanmelding (naam, adres, woonplaats, soort lidmaatschap, geslacht en e-mailadres) te bewaren en te gebruiken voor de volgende doeleinden: het in stand houden van het lidmaatschap door het sturen van een uitnodiging voor bijeenkomsten en algemene ledenvergaderingen en voor het innen van de contributie. Voor nieuwe leden geldt, dat zij alleen lid kunnen worden indien zij bij aanmelding expliciet akkoord gaan met de nieuwe privacyregels
 • HVR-lid Hans Paping heeft onderzoek gedaan naar de Wilhelminalantaarn, die is opgericht ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, maar later verplaatst is naar het Park Hofrust. Hij pleit voor een prominentere plek, bij voorbeeld in het plantsoen bij het Ruysdaelplein
 • Tijdens de ALV van november werd voor de pauze de film “Landgoed te Werve: Rijswijks paradijs”vertoond, welke is vervaardigd door amateurcineast en HVR-lid Henk van Drimmelen: hij heeft aan de hand van de vierseizoenen het landgoed gefilmd
 • Na de pauze ontvingen de leden het Jaarboek 2018 en tevens de nieuwste uitgave van het boekje “Verteld Verleden”, dat is samengesteld door de gelijknamige Werkgroep. De Jaarboeken van afwezige Rijswijkse leden werden bezorgd door vrijwilligers (waarvoor dank) en door het bestuur.

Tijdens beide vergaderingen zijn tevens de voortgang en de resultaten van de Werkgroepen binnen de HVR besproken:

 • Werkgroep Verteld Verleden

In 2018 kwam de werkgroep vijfmaal bijeen. We werkten wederom met thema’s, zoals ‘gezondheidszorg in vroeger jaren in Rijswijk’ en ‘Rijswijk Tuinderstad´. Het verhaal over de Rijswijkse markt door Marianne van Rossum werd in het Jaarboek afgedrukt. Het ‘kleine boekje’ is ook weer verschenen met zes ‘portretjes’ van Rijswijkers. De samenstelling van de werkgroep was tot de jaarvergadering van november als volgt: Lia Boshoven, Marianne van Rossum, Marty Thieleman, Joke van Wijk van Brievingh, Izaak Kijlstra, Paul Schott (voorzitter), Joyce van Middelkoop, Jan van de Blankevoort en Loek Moor.

 • Werkgroep “Rijswijk Verbeeld”

De werkgroep richt zich op het speuren naar en vastleggen van, vooral bewegende, unieke beelden van Rijswijk, oud of recent.

De werkgroep heeft een werkplek op zolder in het Museum Rijswijk met de nodige apparatuur om beelden digitaal vast te leggen en te bewaren. De collectie van de Stichting Omroep Rijswijk is het voornaamste object op dit moment met ca. 600 uur beelden uit de tachtiger en negentiger jaren.

Voor de digitalisering wordt nog nieuwe afspeelapparatuur gezocht en inmiddels is een nieuwe U-matic opgespoord.

Tijdens de ALV werd een nieuwe film getoond van het HVR-lid Henk van Drimmelen over Te Werve in de 4 jaargetijden. De aanwezigen kregen een exemplaar in dvd-vorm mee, terwijl voor de verkoop oom 150 exemplaren werden aangeschaft. Op de jaarlijkse Lichtjesavond voor Kerstmis werden ook diverse opname vertoond in de ruimte in de Oude Kerk.

De werkgroep wordt gevormd door Fred Kuipers, Marco Hendrikse, Theo Spierenburg en Hans van Rossum.

 • Werkgroep “Jaarboek”

De Redactie bestond, evenals vorige jaren, uit Joke van Wijk van Brievingh-Hesselink, Rob de Mooy, Frans Holtkamp, Marty Thieleman en Ruud Poortier. Joop van Munster verzorgde de advertenties en Paul de Boer was de vormgever. Het drukwerk werd opnieuw verzorgd door de firma Scholma; de communicatie liep dit (tweede) jaar zonder problemen. Inhoudelijk sloten wij aan bij het zestigjarig bestaan van het industrie- en bedrijfsgebied 'Plaspoelpolder'. In het themakatern besteedden we daarom aandacht aan een aantal spraakmakende bedrijven. Voor het eerst sinds enkele jaren was de ruimte in het Jaarboek voldoende voor de aangeleverde hoeveelheid kopij.

 • Werkgroep “Open Monumentendag (OMD)”

De Open Monumentendag 2018 werd in Rijswijk gehouden op zaterdag 8 september, met als thema “In Europa”. De werkgroep OMD van de Historische Vereniging Rijswijk (HVR) had een brochure samengesteld met wandel- en fietsroutes die langs de vele monumenten in Rijswijk leiden en waar mogelijk de thema-activiteiten belichten.

De Open Monumentendag 2018 werd feestelijk geopend in de Oude Kerk door wethouder Cultureel Erfgoed Marloes Borsboom met muzikale medewerking van Trias, het Centrum voor de Kunsten in Rijswijk. Helaas werd er dit jaar geen Monumentenprijs uitgereikt. Ook de blauwe Monumentenbordjes zijn dit jaar niet uitgereikt.

Op zaterdag 8 september waren wederom een groot aantal monumenten te bezoeken:

de Schaapweimolen, de Hofrustkapel, de Oude Kerk (waar ook de tentoonstelling over het OMD- thema “In Europa” was te bezichtigen), het Gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder, het park van Landgoed Te Werve, het Oude Raadhuis , de St. Bonifatiuskerk, de Oranjerie van Villa Elisa, het Achterhuis aan het Julialaantje en deels de voormalige boerderij (thans herberg) Vlietzigt. Op deze dag was de werkgroep HVR/OMD ook aanwezig met een kraam op het jaarlijkse Strandwalfestival voor boekverkoop en ledenwerving.

Op zondag 9 september organiseerde de Winkeliersvereniging Oud-Rijswijk wederom een oldtimershow rond de Oude Kerk, waar oude auto’s en motoren stonden opgesteld en een rondje reden. Ook was op deze dag het Museum Bescherming Bevolking/ Commandopost Rijswijk en de herberg Vlietzigt geopend.

Speciaal voor de jeugd heeft een verhalenverteller een drietal voorstellingen gegeven met spannende verhalen over bijzondere vergane en bestaande monumenten. Burgemeester Michel van Bezuijen reikte aan de winnaars prijzen uit voor de mooiste ‘Vredesmedaillons’ gemaakt door leerlingen van de basisschool Het Kristal.

De werkgroep OMD bestond uit de HVR-leden Jos Bolte (voorzitter), Ger Visser (penningmeester/ notulist), Arjan Kwakernaak (Museum Rijswijk), alsmede Basje de Liefde, René Knijnenburg en Arnout Timmerman.  

Erfgoed Rijswijk

Erfgoed Rijswijk is een samenwerkingsverband tussen de HVR, Museum Rijswijk, RHI, Archeologische Werkgroep Rijswijk en de Bibliotheek aan de Vliet. Ook maken BB Museum Overvoorde en de Stichting Historische Buitenplaats Ypenburg er deel van uit. De gemeente, afdeling Archeologie, is tevens deelnemer. Dit jaar werd als thema “De Hoornbrug” gekozen. Tijdens de Maand van de Geschiedenis werd op woensdag 17 oktober een lezingenavond gehouden. Hans Koot, gemeentearcheoloog ging in op de omgeving van de brug tijdens de 80-jarige oorlog. Ruud Poortier sprak over de kapel aldaar. Hans van Rossum vertelde over de brug zelf en over de weg- en waterverbindingen, terwijl bruggendeskundige Frans Remery over de brugtechniek sprak. De avond was succesvol, mede dankzij de reclame vooraf en menigeen moest wegens plaatsgebrek teleurgesteld worden.

Bestuur: bestuurssamenstelling en activiteiten

 • De bestuurssamenstelling per eind 2017 is als volgt:

            Hans van Rossum, voorzitter

Ger Visser, penningmeester

            Wim Dammers, secretaris/ ledenadministrateur

            Joke van Wijk van Brievingh, lid, tevens redacteur Jaarboek

Heilina van Putten, tweede secretaris

Fred de Koning, lid, tevens materiaalbeheerder

Activiteiten:

 • Het bestuur heeft in 2018 vijf vergaderd
 • Voorzitter Hans van Rossum heeft een stuk geschreven over de Hoornbrug voor het boek “Geschiedenis van de Vliet”, een uitgave van de Historische Vereniging Voorburg
 • De filmpjes behorende bij de tentoonstelling over de Canon van Rijswijk zijn door Museum Rijswijk ter beschikking gesteld van de HVR. Deze zijn nu te bekijken op de website onder tegel “Rijswijk Verbeeld’
 • Het Persoonsregister met namen uit het Jaarboek 2017 is eveneens op de site geplaats en te raadplegen onder Publicaties > Jaarboek
 • Met diverse ontbrekende namen is de toponiemenkaart voor Rijswijk (uitgave van het Kadaster) aangevuld. Als dank kreeg de HVR-kopieën van de Kraijenhoffkaart uit 1809 en 1829: beide zijn te bekijken op de site onder de tegel “Rijswijk Verbeeld”
 • Peter Waardenburg uit Oldenzaal stuurde de HVR een film toe, die is opgenomen in Rijswijk in april 1940: ook deze is te bekijken op de site onder de tegel “Rijswijk Verbeeld”
 • Op 19 mei werd een Monumentwandeling (in het Frans) verzorgd voor een groep Franse gasten van de Rijswijkse Petanque Club Amicale Boule d’Argent
 • Tijdens het festival Huis te Hoornpark op 26 mei heeft de HVR een kraam bemand en daar bezoekers informatie over de activiteiten van de HVR verschaft
 •  Op 7 oktober hebben Hans van Rossum en Wim Dammers de dodenherdenking bij ‘t Haantje bijgewoond, waarbij namens de HVR een bloemen zijn gelegd
 • De HVR kreeg een herdenkingsbord aangeboden door de schoondochter van Mr. J. Klaasesz, dat op 21 januari 1958 aan hem is aangeboden in zijn hoedanigheid als de Commissaris van de Koning, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe stadhuis. In samenspraak met Museum Rijswijk is het bord in ontvangst genomen en ondergebracht in de collectie van het museum
 • Op 14 december heeft de HVR weer deelgenomen aan de “Lichtjesavond” in de Oude Kerk, welke ieder jaar wordt georganiseerd in de aanloop naar Kerstmis. De HVR vertoonde daar oude films over Rijswijk, waarbij belangstellenden werden geïnformeerd over de verenigingsactiviteiten en er boeken en brochures over de geschiedenis van Rijswijk werden verkocht.

Bijeenkomsten

De HVR verzorgde acht bijeenkomsten voor haar leden in Gebouw Hofrust aan de Herenstraat 44B in Oud Rijswijk.

Hieronder treft u een overzicht van de gehouden lezingen aan, de inhoudelijke beschrijvingen kunt u lezen op de website: www.historischeverenigingrijswijk.nl/agenda-archief.php

 • 20 februari: lezing “Pieter de la Cour van der Voort – tuinontwerper van landgoed Berbice” door Marjoleine Kooper-Huigen
 • 21 maart: lezing “Ypenburg van steentijd tot heden” door Henk Kronenberg
 • 19 april: lezing “Winkelarchitectuur van den Haag – bleek van begeerte” door Botine Koopmans
 • 30 mei, aansluitend op de ALV, lezing “Koning in Europa – Oranje’s gewaagde expeditie naar Londen in 1688” door Yolande van der Deijl
 • 4 september: lezing “Nederland in Europa, dynastieke netwerken van Karel de Grote tot op heden en hoe nu verder? “, door Ron Houterman (in het kader van Open Monumentendag, dat dit jaar als thema Europa heeft)
 • Onder de paraplu van Erfgoed Rijswijk werken Museum Rijswijk, de Bibliotheek aan de Vliet, de Historische Vereniging Rijswijk, Bureau Monumentenzorg & Archeologie van de gemeente Rijswijk, Museum Bescherming Bevolking en de Archeologische Werkgroep Rijswijk samen om de cultuurhistorie van Rijswijk zichtbaar te maken. Op woensdag 17 oktober presenteerden deze organisaties zich met een gezamenlijk lezingenprogramma over de geschiedenis van de Hoornbrug:
  • Hans Koot (Bureau monumentenzorg en archeologie van de gemeente Rijswijk): “De gebeurtenissen bij de Hoornburg ten tijde van de 80jarige oorlog”
  • Ruud Poortier (HVR): “De verdwenen Kapel van het Kruis”
  • Hans van Rossum (HVR): “Water en weg, toen en nu”
  • Frans Remery (Bruggenstichting): “De geschiedenis van de Hoornbrug weerspiegelt de geschiedenis van het vervoer. Het ging er soms roerig aan toe!
 • 23 oktober: lezing “Park Hofrust en zijn bewoners van 1656 tot nu” door Heilina van Putten
 • 14 november: ALV, waarbij aansluitend de film “Landgoed Te Werve – Rijswijks paradijs” werd vertoond
 • 18 december: lezing “Wat doen we met ons begraven verleden? 25 jaar archeologie in Rijswijk” door Hans Koot.