Jaarverslag 2016JAAROVERZICHT 2016

Historische Vereniging Rijswijk

Wim Dammers, secretaris

 

De vereniging

Ledenbestand: de HVR telde eind 2016 364 betalende leden alsmede 58 relaties: ten opzichte van 2015 is het ledenbestand met 9 leden teruggelopen (verhuizing, overlijden).

Financiën: Ondanks een behoudend beleid heeft de HVR in 2016 het jaar met een negatief saldo moeten afsluiten. Lager dan voorgaand jaar waren – door overlijden en opzeggingen – de inkomsten uit contributies en ledendonaties en verenigingsactiviteiten. Licht hoger dan voorgaand jaar waren de inkomsten uit de verkoop van publicaties. De uitgaven waren lager dan voorgaand jaar en ook lager dan begroot. De organisatiekosten voor de Open Monumenten Dag worden volledig vergoed door de gemeente. Deze post is derhalve budget-neutraal.

Op debiteuren is een bedrag van € 601 afgeschreven betreffende leden, die èn in 2014 èn in 2015 èn in 2016 – ondanks herhaalde herinneringen – aangaande hun contributie-afdracht in gebreke zijn gebleven. Hierdoor wordt het jaar 2016 afgesloten met een negatief saldo van € 2149. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve van de vereniging.

Inclusief de voorziening van € 14.000 voor het Jaarboek 2017 en de voorziening van € 4500 voor het lustrum 2019 is het totale eigen vermogen van de vereniging per 31 december 2016 afgenomen tot € 31.408. Hierin is niet opgenomen de nog niet aangewende geoormerkte reserveringen voor de digitalisering van de SOR-banden. Het eigen vermogen blijft echter ruim voldoende om de reguliere uitgaven van een geheel jaar te dekken.

De jaarlijkse subsidie van de gemeente Rijswijk bedroeg 2016 € 5.250. In 2017 zal de HVR naar verwachting eenzelfde (geïndexeerd) subsidiebedrag ontvangen. Daarnaast werd evenals voorgaande jaren door de Stichting Hagendoorn € 1.500 gedoneerd, aan te wenden voor het jaarboek.

De jaarrekening 2016 met de Resultatenrekening en de Balans is reeds eerder gepubliceerd en in de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2017 goedgekeurd.

De twee reguliere Algemene Ledenvergaderingen (ALV) werden gehouden op 26 mei en op 22 november. Op 26 mei tekenden 34 leden de presentielijst en op 22 november 77 leden.

De belangrijkste punten tijdens deze vergaderingen waren:

 • De HVR heeft deelgenomen aan de voorbereidingen van de herinrichting van Park Hofrust in de persoon van bestuurslid Heilina van Putten
 • Tijdens de ALV van 26 mei 2016 werden de Winst- en Verliesrekening en de Balans 2015 gepresenteerd, die waren gecontroleerd en akkoord bevonden door de Kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Buijs en P. Roldaan. Het bestuur dankt de heren Buijs en Roldaan voor hun inzet. De vergadering heeft het bestuur gedechargeerd, onder dankzegging aan de penningmeester voor zijn werkzaamheden
 • Over de gang van zaken en het gevoerde beleid brengt het bestuur een jaaroverzicht uit dat op de website binnen 6 maanden na afloop van het jaar wordt gepubliceerd.
 • Het financiële jaarverslag wordt met de balans en de staat van baten en lasten binnen 6 maanden ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering aangeboden ter goedkeuring tenzij de Algemene Ledenvergadering deze termijn verlengt.
 • Tijdens de ALV van 22 november werd de vernieuwde website van de HVR gepresenteerd door wethouder Cultuur Marloes Borsboom
 • In de pauze werden de aanwezigen gefêteerd door enige Rijswijkse winkeliers, waaraan artikelen zijn gewijd in het nieuwe Jaarboek
 • Aansluitend op de ALV ontvingen de leden het Jaarboek 2016 en tevens de nieuwste uitgave van het boekje “Verteld Verleden”, dat is samengesteld door de gelijknamige Werkgroep. De Jaarboeken van afwezige Rijswijkse leden werden bezorgd door vrijwilligers (waarvoor dank) en door het bestuur.

Tijdens beide vergaderingen zijn tevens de voortgang en de resultaten van de Werkgroepen binnen de HVR besproken:

 • Werkgroep Verteld Verleden

In 2016 is de werkgroep doorgegaan met de discussie rond de vorm van de interviews. De in het vorig jaar doorgevoerde werkwijze van twee interviewers bij het gesprek met een Rijswijker is een succes gebleken en komt de kwaliteit van het interview ten goede Daar gaan we dus mee door. In 2016 is ook de trend om interviews uitgangspunt voor een artikel in het Jaarboek te laten zijn, voortgezet. De werkgroep is er opnieuw in geslaagd een ‘klein boekje’ met zes korte schetsen van gehouden interviews te presenteren. De samenstelling van de werkgroep was als volgt: Lia Boshoven, Marianne Van Rossum, Marty Thieleman, Harry Niemeijer, Joke van Wijk van Brievingh, Robert Heidemann, voorzitter, en Jaap MacLean. Deze laatste trad in november terug. We danken hem voor zijn inzet. In november trad Cootje Schot toe tot de werkgroep.

 • Werkgroep “Rijswijk Verbeeld”

De werkgroep richt zich op het speuren naar en vastleggen van, vooral bewegende, unieke beelden van Rijswijk, oud of recent.

De werkgroep heeft een werkplek op zolder in het Museum Rijswijk met de nodige apparatuur om beelden digitaal vast te leggen en te bewaren. De collectie van de Stichting Omroep Rijswijk is het voornaamste object op dit moment met ca. 600 uur beelden uit de tachtiger en negentiger jaren.

Een selectie hieruit werd op de Algemene Ledenvergadering van november getoond met zeer herkenbaar materiaal met o.a. vier branden.

Ook op de nieuwe site van de HVR zullen diverse shots verschijnen uit onze archieven.

Wederom werd op de Lichtjesavond met Kerst materiaal getoond in de achterruimte van de Oude Kerk onder veel belangstelling.

De werkgroep wordt gevormd door Fred Kuipers, Marco Hendrikse, Theo Spierenburg en Hans van Rossum

 • Werkgroep “Jaarboek”

De redactie van het Jaarboek 2016 bestond uit Ruud Poortier (eindredacteur), Joke van Wijk van Brievingh-Hesselink, Rob de Mooy, Frans Holtkamp en Marty Thieleman. Belangrijke bijdragen kwamen weer van Joop van Munster (advertenties) en Paul de Boer (vormgever). Opnieuw bleek een extra katern, die opnieuw gerealiseerd kon worden door een gift van de Hagedoorn Stichting wenselijk. Dit thematische gedeelte was gewijd aan familiebedrijven in Oud-Rijswijk. De enquête leverde dikke plussen op voor het werk van redactie en vormgever. Wij kunnen doorgaan op de ingeslagen weg en enkele suggesties zullen in de toekomst worden benut.

 • Werkgroep “Open Monumentendag (OMD)”

De Open Monumentendag 2016 werd in Rijswijk gehouden op zaterdag 10 september, met als thema “Iconen en Symbolen”. De werkgroep OMD van de Historische Vereniging Rijswijk (HVR) had een brochure samengesteld met informatie over Iconen en Symbolen die in Oud-Rijswijk op, aan en in monumenten te zien zijn. In de brochure was daartoe een passende wandelroute opgenomen. 

De Open Monumentendag 2016 werd feestelijk geopend in de Oude Kerk door wethouder Cultureel Erfgoed Marloes Borsboom met muzikale medewerking van Trias, het Centrum voor de Kunsten in Rijswijk. De jaarlijkse Monumentenprijs werd dit jaar door de wethouder uitgereikt aan het Museum Bescherming Bevolking/ Commandopost Rijswijk. Ook werden dit jaar weer een aantal geëmailleerde Monumentenbordjes uitgereikt aan de eigenaren van enkele historische panden.

Op zaterdag 10 september waren wederom een groot aantal monumenten te bezoeken:

de Schaapweimolen, de Hofrustkapel, de Oude Kerk (waar tevens de tentoonstelling over het OMD- thema “Iconen & Symbolen” was te bezichtigen), het Gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder, de Duiventoren op het Landgoed Te Werve, het Oude Raadhuis(met een expositie van de SBOR-schilderclub), de St. Bonifatiuskerk, de Algemene Begraafplaats Rijswijk en het voormalige stadhuis aan de Generaal Spoorlaan (met rondleidingen door leden van de HVR). Op deze dag was ook de HVR met een kraam aanwezig op het jaarlijkse Strandwalfestival voor boekverkoop en ledenwerving.

Op zondag 11 september organiseerde de Winkeliersvereniging Oud-Rijswijk een oldtimershow rond de Oude Kerk, waar oude auto’s en motoren stonden opgesteld. Ook was op deze dag het Museum Bescherming Bevolking/ Commandopost Rijswijk geopend (waar een antieke Magirus Deutz BB-brandweerwagen was opgesteld).

De werkgroep OMD bestond uit de HVR-leden Jos Bolte (voorzitter), Hannie van Leeuwenberg, Ger Visser (penningmeester/ notulist), Herman Soen en Arjan Kwakernaak (beiden namens Museum Rijswijk) en Erik Rinia (namens de gemeente Rijswijk).

Strandwalfestival

De HVR heeft ook dit jaar deelgenomen aan het jaarlijkse Strandwalfestival in Oud Rijswijk, dat op dezelfde datum als de OMD werd gehouden: in dit kader werd een kraam bezet op de markt voor verenigingen: daar waren (oude) Jaarboeken van de HVR, uitgaven van de Stichting Rijswijkse Historische Projecten en kunstboeken te koop. Belangstellenden werden geïnformeerd over de activiteiten van de HVR. Twee bezoekers hebben zich aangemeld als lid.

In het kader van het Strandwalfestival werden er rondleidingen verzorgd door het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan: het gemeentebestuur overweegt het leegstaande pand in te richten als Huis van de Stad, waarin de gemeentelijke diensten en andere voorzieningen worden ondergebracht. De rondleidingen werden verzorgd door Hans van Rossum, Ger Visser en Wim Dammers, respectievelijk voorzitter, penningmeester en secretaris van de HVR en ruim tweehonderd belangstellenden kwamen een kijkje nemen.

Erfgoed Rijswijk

Erfgoed Rijswijk is een samenwerkingsverband tussen de HVR, Museum Rijswijk, RHI, Archeologische Werkgroep Rijswijk en de Bibliotheek aan de Vliet. Ook maken BB Museum Overvoorde en de Stichting Historische Buitenplaats Ypenburg er deel van uit. De gemeente, afdeling Archeologie, is tevens deelnemer.

Dit jaar werd als thema vervoer gekozen vanwege de viering van 150 jaar tramlijn 1 tussen Den Haag en Delft. Archeologisch onderzoek naar Romeinse wegen, concurrentie in het vervoer, oorlogsmaterieel en beelden van de aanleg van vliegbasis Ypenburg gaven op twee momenten een lezingenprogramma voor een geïnteresseerd publiek.

Bestuur: bestuurssamenstelling en activiteiten

 • De bestuurssamenstelling per eind 2016 is als volgt:

            Hans van Rossum, voorzitter

            Ger Visser, penningmeester

            Wim Dammers, secretaris/ ledenadministrateur

            Joke van Wijk van Brievingh, lid, tevens redacteur Jaarboek

            Heilina van Putten, tweede secretaris

            Fred de Koning, lid, tevens materiaalbeheerder

 • Het bestuur heeft in 2016 vijf keer vergaderd
 • Op 28 februari heeft de secretaris een Monumentenwandeling Oud-Rijswijk verzorgd voor een familiegroep
 • De HVR heeft de feestelijke heropening van de gerestaureerde poortbrug van landgoed Te Werve op 15 maart bijgewoond
 • Op 25 april heeft de HVR een bijeenkomst georganiseerd met zeven zusterverenigingen in Museum Rijswijk, om ervaringen en ideeën uit te wisselen
 • In nauw overleg met Knijnenburg Producties is de technische en inhoudelijke vernieuwing van de website voorbereid
 • Tijdens de herdenkingsplechtigheid bij het oorlogsmonument aan ’t Haantje op 7 oktober heeft de secretaris een korte presentatie verzorgd over de in Rijswijk gelegde struikelstenen voor tijdens WOII afgevoerde en vermoorde Joodse Rijswijkers
 • Op 8 oktober heeft de HVR met een stand deelgenomen aan de Historische Informatiemarkt in Wateringen, georganiseerd door Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul: de markt werd goed bezocht en de HVR heeft diverse publicaties kunnen verkopen
 • In het najaar zijn een Monumentenwandeling Oud-Rijswijk en een Leeuwendaalwandeling verzorgd
 • Op 16 december heeft de HVR weer deelgenomen aan de “Lichtjesavond” in de Oude Kerk, welke ieder jaar wordt georganiseerd in de aanloop naar Kerstmis. De HVR vertoonde daar oude films over Rijswijk, waarbij belangstellenden werden geïnformeerd over de verenigingsactiviteiten en er boeken en brochures over de geschiedenis van Rijswijk werden verkocht.

Bijeenkomsten

Afwisselend op dinsdag, woensdag en donderdag verzorgde de HVR acht bijeenkomsten voor haar leden: vier keer in Gebouw Hofrust aan de Herenstraat 44B en vier keer in Museum Rijswijk, Herenstraat 67.

Hieronder treft u een overzicht van de gehouden lezingen aan, de inhoudelijke beschrijvingen kunt u lezen op de website: www.historischeverenigingrijswijk.nl/agenda-archief.php

Gehouden lezingen:

 • 23 februari: “Holland en Oranje in Europa, dynastieke netwerken van Karel de Grote tot op heden” door Ron Houterman
 • 24 maart: “Molens langs de Vliet” door Aart Struijk
 • 26 april: “50 jaar Podiumkunst in Rijswijk - met een eerbetoon aan de Rijswijkse komiek en revuester Johan Buziau” door Diana van Dijk
 • 26 mei: aansluitend op de ALV werden twee films vertoond:
  • “De Atlantikwall - de verborgen grens”, ingeleid door de heer Raphaël Smid, Locatiemanager Rijswijk van het Museum Bescherming Bevolking
  • Een gedeelte van de NOS-uitzending op 4 mei 1997 van de Nationale Herdenking, met als thema " een onbekend monument", waarbij het monument bij ' t Haantje wordt belicht
 • 20 september: “De geologie van Rijswijk: oude landschappen onder de stad,

zo dichtbij en toch veraf” door Bert van der Valk

 • 13 oktober: “Het verdwenen paleis van Honselersdijk” door Jolanda Faber
 • 22 november: aansluitend op de ALV presenteerde de HVR-Werkgroep “Rijswijk Verbeeld” beelden van Omroep Rijswijk over het Rijswijk in de 80er en 90er jaren
 • 15 december: “’t Woudt - de rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland” door Jacques Moerman.

 

Alle foto’s: auteur, tenzij anders vermeld.